^Ugrás a lap tetejére
  • 1 Ingyenes ESTI és NAPPALI képzéseink 2018/2019!

    -> gazdasági informatikus -> pénzügyi-számviteli ügyintéző -> logisztikai ügyintéző -> ügyviteli titkár -> államháztartási ügyintéző -> irodai titkár -> logisztikai és szállítmányozási ügyintéző, -> 2019 januártól: turisztikai szervező, értékesítő

  • 3 Kedves nyolcadikasok!

    Nyílt nappal és felkészítő tehetséggondozással várunk benneteket! Bővebben:baner

Könyvtárhasználati szabályzat

1. Az iskolai könyvtár használatára, szolgáltatásainak igénybe vételére jogosultak az iskola tanulói, pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói. Külső személyek csak igazgatói engedéllyel vehetik igénybe a könyvtár szolgáltatásait.
2. A könyvtár használata, szolgáltatásainak igénybevétele díjtalan. Kivételt képeznek a könyvtárközi kölcsönzés és a másolatszolgáltatás esetleges költségei.
3. A könyvtárban az olvasók és a kölcsönzések nyilvántartására az iskolai könyvtáraknak készült „ Olvasók és kölcsönzések nyilvántartása” c. füzetet vezetünk.
4. Az első kölcsönzéskor köteles a tanuló, az iskola pedagógusa, dolgozója, illetve a beiratkozási engedéllyel rendelkező külső látogató lakáscímét, személyi adatait közölni, ezeket hivatalos iratokkal igazolni. A személyi adatokban és a lakáscímben bekövetkezett változásokat az olvasó köteles bejelenteni. Minden tanévben az osztályfőnökök is jelzik a diákok személyi adataiban bekövetkezett változásokat. Az adatok ellenőrzése érdekében a könyvtáros félévenként ellenőrzi a naplókat. Az iskolából tanév közben távozó tanulókról az osztályfőnökök, illetve az iskolatitkár tájékoztatják a könyvtárost. A tanulói, illetve a dolgozói munkaviszony megszüntetése csak az esetleges könyvtári tartozás rendezése után történhet.
5. A könyvtárat az egyéni olvasók, látogatók és csoportok csak nyitvatartási időben használhatják. Kivételt képeznek a szervezett foglalkozások, könyvtárhasználati órák, a könyvtárban tartott tanórák és a könyvtári rendezvények. A könyvtárban csak a könyvtáros, szaktanár jelenlétében lehet tartózkodni.
6. Nyitva tartás-kölcsönzés ideje
Hétfő: 8.30 - 14.30
Kedd: 8.00 - 16.30
Szerda: 8.30 - 16.45
Csütörtök: 8.30 - 14.30
Péntek: 8.30 - 14.45
7. A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtárostanár tudtával lehet kivinni. A kölcsönzött dokumentumok átvételét a könyvtárhasználó minden alkalommal aláírásával köteles igazolni. Az olvasó egyszerre legfeljebb 6 dokumentumot kölcsönözhet. A 12. és 13. évfolyam tanulói, a szaktárgyi versenyekre, vetélkedőkre és nyelvvizsgára készülő tanulók, olvasók szükség esetén 6 dokumentumnál többet is kölcsönözhetnek. A kölcsönzés időtartama 4 hét. A kölcsönzési idő kérésre meghosszabbítható. A kötelező és ajánlott irodalom valamint a gyakran keresett kis példányszámú dokumentumok kölcsönzési ideje szükség esetén rövidebb is lehet. A tartós tankönyvek, tankönyvek kölcsönzési ideje a könyv típusától függően 1-5 tanév. A kölcsönző a kölcsönvett dokumentumokért teljes anyagi felelősséggel tartozik. A kölcsönzött dokumentumokat az olvasóknak minden külön értesítés nélkül vissza kell juttatni a könyvtárba a megadott határidőre. Azokat az olvasókat, akik rendszeresen késve hozzák vissza a dokumentumokat a könyvtár 1 hónapra kizárhatja a kölcsönzésből. A 9. 10. 11 . évfolyam tanulói a tanév vége előtt, a 12. és 13. évfolyam tanulói legkésőbb a szóbeli érettségi vizsga, szakmai vizsga előtt kötelesek leadni a kölcsönzött dokumentumokat. Tanárok meghatározatlan időre akár több dokumentumot is kölcsönözhetnek, egyébként a könyvtári szabályzat rájuk is vonatkozik. A kézikönyvtári állományrészt, a szótárakat, a különgyűjteményeket, az iskolatörténeti anyagokat, a különleges értékű, ritka könyvpéldányokat csak a könyvtárban lehet olvasni. Róluk másolat kérhető. Kivételes esetben (szaktárgyi versenyek, vetélkedők, vizsgák, nyelvvizsgák, beszámolók) a kézikönyvtár egyes kötetei 1 napra, illetve hétvégére kölcsönözhetők. A muzeális állomány példányait semmilyen körülmények között nem kölcsönözzük. A könyvtárban az iskola működésére vonatkozó minden szabályzat, dokumentum 1 példányban megtalálható és helyben olvasható. Ezeket a dokumentumokat csak igazgatói engedéllyel lehet kölcsönözni. A CD lemezeket, CD-ROM-okat, videofilmeket, DVD filmeket, hangkazettákat és számítógépes adathordozókat csak a könyvtárban lehet használni. Ezeket a dokumentumokat csak a tanárok számára kölcsönözzük rövid határidőre. Az időszaki kiadványok friss számai 2 napra kölcsönözhetők, a régebbi számok kölcsönzési ideje 2 hét. A Rubicon történelmi magazin, a pedagógiai szakfolyóiratok és a Somogy folyóirat számait csak a könyvtárban lehet olvasni. Róluk másolat kérhető. A fénymásolat költségeit az igénylőnek kell kifizetni. A könyvtár az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer regisztrált könyvtára. Könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítja azokat a dokumentumokat, amelyek nem találhatók meg az állományában. Az ezzel kapcsolatos költségeket az érdekeltségi viszonyoktól függően az iskola vagy az olvasó fedezi. A kölcsönzésben lévő dokumentumok előjegyezhetők. 7. Az olvasónak a könyvtári könyveket és a dokumentumokat gondosan kell kezelnie, abba bejegyezni, a dokumentumokat rongálni tilos.
8. Ha az olvasó a könyvtári könyvet, dokumentumot elveszíti vagy megrongálja, köteles ugyanannak a könyvnek vagy dokumentumnak másik, azonos kiadású, kifogástalan állapotban levő példányát a könyvtárnak átadni. Az elveszett könyvet vagy dokumentumot a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó legalább ugyanolyan értékű könyvvel vagy dokumentummal is lehet pótolni. Ha az olvasó az elveszett vagy megrongálódott könyvet, dokumentumot nem pótolja, köteles a könyv vagy a dokumentum forgalmi értékét, illetve az esetleges másoltatás költségeit megtéríteni.
9. Az olvasók rendelkezésére állnak a könyvtár számítógépei, informatikai szolgáltatásai, a Szikla 21 Integrált Könyvtárkezelő Rendszer. A könyvtár biztosítja az internet használatát is. A számítógépek és az internet használatát külön szabályzat rögzíti.
10. Az olvasók térítésmentesen vehetik igénybe a könyvtár tájékoztató szolgáltatásait ( bibliográfiai és ténybeli adatszolgáltatás, ajánló bibliográfiák készítése, témafigyelés, pedagógiai szakirodalmi és információs szolgáltatás, helyismereti, közhasznú, közérdekű tájékoztatás, tájékoztatás a tájékoztatásról).
11. A könyvtár biztosítja olvasói számára az egyéni és csoportos helybenhasználatot, az önálló ismeretszerzésre, olvasásra, könyvtárhasználatra nevelés csoportos formáit. Ezt a célt könyvtárbemutató órákkal, könyvtárismereti órákkal, könyvtárhasználatra épülő szaktárgyi órákkal, közösségi programokkal és tanítási órán kívüli könyvtárhasználattal valósítja meg.
12. Az iskolai könyvtár az igények függvényében letéti állományt helyezhet el. A letétért az átvevő tanár vállal felelősséget.
13. A könyvtárhasználati órákat és a könyvtárban tartott szakórákat a tanmenetek tartalmazzák. A könyvtárhasználati órákat az iskola könyvtárostanára tartja, a könyvtárban tartott szaktárgyi órákat a szaktanár a könyvtárostanár közreműködésével.
14. A könyvtár minden használójától elvárja a fegyelmezett, kulturált magatartást.
15. A könyvkiválasztó övezetbe táskát, kabátot, élelmiszert bevinni tilos.
16. Tilos minden olyan eszközt használni a könyvtárban, amely a nyugodt munkát zavarja (mobiltelefon, okostelefon stb.)
17. A könyvtárban minden tűzvédelmi óvintézkedést meg kell tenni. Nyílt láng használata és a dohányzás tilos.
18. A könyvtárban kézi tűzoltó készülék került elhelyezésre a bejárat közelében.

 

Kaposvár, 2014. II.25. Trembeczki Csaba
Igazgató
Copyright © 2018. www.kozgazdasagi.hu Minden jog fenntartva.
A weboldalt készítette: Teveli Róbert

Facebook